Westiekerho

Westiekerho r.y:n säännöt

Yhdistyksen säännöt on päivitetty kevätkokouksessa 22.4.2022.

Sääntömuutos on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.8.2022.

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Westiekerho r.y – Westieklubben r.f. Yhdistys on perustettu 1976. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, kuitenkin niin, että pääkielenä ja kirjanpitokielenä on suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliiton hyväksymänä rotujärjestönä edistää valkoisen länsiylämaan terrierin jalostusta ja sekä rodun tunnetuksi tekemistä Suomessa, sekä toimia westieistä kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää koko maan. Yhdistys seuraa kenneltoiminnan kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, varsinkin edustamansa rodun osalta, ja tekee tarvittaessa alan kehittämistä koskevia aloitteita. Yhdistys voi jakaa palkintoja yhdistyksen toiminnassa erityisen ansioituneille jäsenille.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

1) Tekee yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä harjoittaen julkaisutoimintaa, järjestäen keskustelu-, neuvonta-, ja koulutustilaisuuksia, kursseja ja koiranäyttelyitä.
2) Ylläpitää yhteyksiä alan keskusjärjestöön ja muihin kenneljärjestöihin sekä antamalla niille tarvittaessa apua yhdistyksen puitteissa arvostelutuomarikoulutuksessa, rotukirjan ja koirarekisterin pidossa sekä muilla vastaavilla tavoilla.
3) Muutoin noudattaa Suomen Kennelliitto r.y:n – Finska Kennelklubben r.y:n rotujärjestöille antamia ohjeita.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä voivat olla sekä rekisteröidyt yhdistykset että yksityiset henkilöt. Jäsenyhdistykset ovat vuosijäseniä, yksityishenkilöt vuosi-, perhe-, tuomari- tai kunniajäseniä. Perhejäseniksi yhdistykseen voivat liittyä henkilöt, jotka kuuluvat jo vuosijäsenenä olevan henkilön ruokakuntaan.

Tuomarijäseneksi yhdistyksen hallitus voi kutsua rodun arvostelutuomarin.

Kunniajäseneksi voi vuosikokous kutsua hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut rodun hyväksi. Tuomarijäsenillä, perhejäsenillä sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä ei ole äänioikeutta. Kunniajäseniä lukuun ottamatta jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan, mutta hänen tulee suorittaa maksettavaksi erääntyneet ja eroamisvuonna voimassa olevat liittymis- ja jäsenmaksut, joihin hän on määräajaksi sitoutunut.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, seuraavilla perusteilla:

– jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan hallituksen määräämään eräpäivään mennessä
– jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien kenneltapojen vastaisesti
– jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa
– jäsen on tuomittu eläinsuojelurikoksesta tai -rikkeestä
– jäsen on tuomittu kurinpidolliseen seuraamukseen Suomen Kennelliiton kurinpitolautakunnassa

Jäsenen erottaminen hallituksen päätöksellä astuu voimaan välittömästi. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin tai jäsenmaksun palautukseen.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous.

4 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon KAHDEKSI vuodeksi valitun puheenjohtajan lisäksi valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan kuusi varsinaista jäsentä sekä yhdeksi vuodeksi ensimmäinen ja toinen varajäsenen. Kaksi hallituksen jäsentä on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan, tarvittaessa voidaan sihteeri ja rahastonhoitaja valita myös hallituksen ulkopuolelta. Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauttaan, ensimmäinen varajäsen tulee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan aihetta tai kun vähintään 3 hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen jäsenen läsnä ollessa.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § Tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä yhdistyksen toiminnantarkastajalle kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan jäsenistölle viimeistään 10 päivää ennen kokousta joko yhdistyksen julkaisussa, yhdistyksen internet-sivuilla tai kirjeitse.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen maalis-huhtikuun aikana ja syyskokoukseen marras-joulukuun aikana. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsumana, tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. Kokouksissa on jokaisella yksityisellä henkilöjäsenellä 3§:ssä mainituin poikkeuksin, yksi ääni, jota hän voi käyttää läsnä olevana tai hänen valtuuttamansa jäsen voi edustaa häntä valtakirjalla. Yksi jäsen voi edustaa enintään kolmea jäsentä valtakirjalla.

Kaikki ne asiat, joista ei yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita ja kannateta. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § Yhdistyksen vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus
2) Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden vaalit
3) Kokouksen laillisuuden toteaminen, päätösvaltaisuus
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta edellisenä kalenterivuonna, tilintarkastajien lausunto
6) Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
7) Hallituksen kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat
8) Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen vuosikokoukselle käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava kaksi viikkoa ennen kokousta hallitukselle.

10 § Syyskokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus
2) Kokouksen laillisuuden toteaminen
3) Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle
4) Tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrääminen seuraavalle toimintavuodelle
5) Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen muiden jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle sekä ensimmäisen ja toisen varajäsenen vaali
6) Hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenten vaali
7) Yhden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan vaali seuraavaksi toimintavuodeksi
8) Muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista on ilmoitettu kaksi viikkoa ennen kokousta hallitukselle.

11 § Hallituksen tehtävänä on:

1) Hoitaa yhdistyksen kirjanpito, kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat
2) Kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistaa kokoukselle sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat sekä panna toimeen yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset
3) Tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
4) Päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta
5) Edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta
6) Määrätä yhdistyksen edustajat Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n kutsumiin tilaisuuksiin tai kokouksiin. Päättää toimikuntien jäsenten valinnasta.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kahta kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna seuraavalle varsinaiselle kokoukselle. Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee kannattaa 2/3 annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa ja toisiaan vähintään kuukauden väliajalla seuraavassa kokouksessa, joista jommankumman tulee olla yhdistyksen varsinainen kokous. Purkauspäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistö. Yhdistyksen varat joutuvat sen purkautuessa kokouksen päättämälle kennelasiaa edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle.

13§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

14§ Muuten noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.